Στο Φοιτητικό μας Οικοτροφείο μαζί με τον προστάτη Άγιο Βασίλειο τιμάμε και τους Αγίους των οποίων έχουμε ως ευλογία τα ιερά Λείψανα τους

Ἔκδοση: “ΘΕΜΕΛΙΟΣ”

ἐκδ. Οἰκοτροφείου “Ὁ Μέγας Βασίλειος”, Αθῆναι 2011

Περιλαμβάνει ἄπαντα τὰ κύρια ὑμνογραφικὰ τῶν Ἁγίων:
α) Συναξάρια καὶ βιβλιογραφία
β) Ἀκολουθία (στὴν β’ ἔκδοση)
γ) Απολυτίκια, Κοντάκια, Μεγαλυνάρια
δ) Παρακλητικούς Κανόνες καὶ Χαιρετισμοὺς

Κατεβάστε το εδώ

Τοῦ ἁ­γί­ου Βα­σι­λεί­ου Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Και­σα­ρεί­ας τοῦ Με­γά­λου

(ἑορτ. 1/1), ἐ­ξ’ οὗ καὶ τὸ οἰ­κο­τρο­φεῖ­ο ἐ­πω­νό­μα­σται.

Συναξάριον
Ἀκολουθία

Παρακλητικὸς Κανὼν (εἰς τὸ ἡμέτερον βιβλίον “Θεμέλιος”)
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι (εἰς τὸ ἡμέτερον βιβλίον “Θεμέλιος”)

Τοῦ Τιμίου και Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Ἔτι ἑορτὴν καὶ μνήμην ποιούμεθα τοῦ Τιμίου και Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗ ρανῖδα τοῦ Ξύλου αὐτοῦ, Θεοῦ χάριτι, φυλάττομεν.


Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι

Τῶν Ἁ­γί­ων τῶν ὁποίων τά σε­πτᾶ καί χα­ρι­τό­βρυ­τα λεί­ψα­να βρίσκονται
στό Παρεκκλήσιο μας εἶναι οἱ ἑξῆς:

Τοῦ ἁ­γί­ου Νε­κτα­ρί­ου

 Πεν­τα­πό­λε­ως τοῦ θαυ­μα­τουρ­γοῦ (ἑορτ. 9/11),

Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι

Τῶν ὁ­σί­ων Χο­ζε­βι­τῶν Πα­τέ­ρων

 τῶν ὑ­πὸ τῶν Περ­σῶν ἀ­ναι­ρε­θέν­των (ἑορτ. 9/1), 

Συναξάριον
Ἀκολουθία (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)
Παρακλητικὸς Κανὼν
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)

Τοῦ ὁ­σί­ου Θε­ο­δο­σί­ου τοῦ Κοι­νο­βι­άρ­χου

(ἑορτ. 11/1),

Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)

Τοῦ ὁ­σί­ου Νε­ο­φύ­του τοῦ Ἐγ­κλεί­στου

τοῦ Κυ­πρί­ου (ἑορτ. 24/1),

Συναξάριον
Ἀκολουθία (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)
Παρακλητικὸς Κανὼν (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)

Τοῦ ἁ­γί­ου Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Χα­ρα­λάμ­πους

τοῦ θαυ­μα­τουρ­γοῦ (ἑορτ. 10/2),

Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)

Τοῦ ὁσίου Ἰωακεὶμ τοῦ Ἰθακησίου

(ἑορτ. 2/3),

Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι

Τοῦ ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου Πλα­νᾶ

τοῦ ἱ­ε­ρέ­ως (ἑορτ. 2/3),

Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν

Τοῦ ἁ­γί­ου Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Γε­ωρ­γί­ου

τοῦ Τρο­παι­ο­φό­ρου (ἑορτ. 23/4) ,

Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι

Τοῦ ἁ­γί­ου Πα­να­ρέ­του Πά­φου

τοῦ Κυ­πρί­ου (ἑορτ. 1/5),

Συναξάριον
Ἀκολουθία (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)
Παρακλητικὸς Κανὼν (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)

Τοῦ ὁ­σι­ο­μάρ­τυ­ρος Νι­κο­λά­ου τοῦ ἐν Βου­νέ­νοις

τοῦ Θεσσαλοῦ (ἑορτ. 9/5),

Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)

Τοῦ ὁ­σί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Ρώ­σου

τοῦ ὁ­μο­λο­γη­τοῦ  (ἑορτ. 27/5),

Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι

Τοῦ ἁ­γί­ου Λου­κᾶ τοῦ ἰ­α­τροῦ

Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Συμ­φε­ρου­πό­λε­ως τοῦ Ρώ­σου
(ἑορτ. 11/6),
Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι

Τοῦ ὁ­σί­ου Βάρ­νά­βα

τοῦ ἐν Βά­σῃ Κοι­λα­νί­ου τῆς Κύ­πρου (ἑορτ. 11/6).

Συναξάριον
Ἀκολουθία (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)
Παρακλητικὸς Κανὼν (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)

Τοῦ ἁ­γί­ου ἐν­δό­ξου Προ­φή­του Ἠ­λι­οῦ

τοῦ Θε­σβί­του (ἑορτ. 20/7), εἰς ὅν τὸ προ­σευ­χη­τά­ρι­ον τὸ ἐ­πὶ τοῦ δώ­μα­τος τοῦ οἰ­κο­τρο­φεί­ου ὑ­πάρ­χον ἠ­φι­έ­ρω­ται.

Συναξάριον
Ἀκολουθία
Παρακλητικὸς Κανὼν
Χαιρετιστήριοι Οἴκοι (ἐν τῇ “Θεμελίῳ”)

Ταῖς τῶν Ἁγίων Σου πρεσβείαις
καὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σου δυνάμει,
σὺν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου τῃ σκέπῃ,
Χριστέ, ὁ Θεός, 
ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἀμήν.